Үйлчилгээний хураамж

Консулын үйлчилгээний хураамж
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний хураамж
1 Иргэний бүртгэл (16 насанд шинэчилсэн бүртгэл,
25,45 насанд сунгалт хийнэ)
10 канад доллар
2 Энгийн гадаад паспортын захиалга 50 ам.доллар
3 Буцах үнэмлэх олгох 20 канад доллар
4 Төрсний бүртгэл хийх, гэрчилгээ олгох 15 канад доллар
5 Гэрлэлт бүртгэх, гэрчилгээ олгох 15 канад доллар
6 Нас барсныг бүртгэх, гэрчилгээ олгох  15 канад доллар
7 Тодорхойлолт 10 канад доллар
8 Баримт бичгийн хуулбар гэрчлэх 10 канад доллар
9 Орчуулга баталгаажуулах 10 канад доллар
10 Итгэмжлэл олгох 10 канад доллар


Визийн хураамж
Визний төрөл Ердийн хөлс
1 Нэг удаагийн орох виз 65 канад доллар
2 Хоёр удаагийн орох виз 85 канад доллар
3 Олон удаагийн орох 6 сарын хугацаатай виз 130 канад доллар
4 Олон удаагийн орох 1 жилийн хугацаатай виз  260 канад доллар
5 1 удаагийн Транзит виз 35 канад доллар
6 2 удаагийн Транзит виз 65 канад доллар
7 Олон удаагийн Транзит виз 100 канад доллар