Тодорхойлолт авах

Бүрдүүлэх материал:
1. Канад Улсад оршин суугаа тодорхойлолт / Оршин суугаа тодорхойлолтын маягт татаж авах  /,
2. Канад Улсад хэрэглэж буй ID card /жолооны үнэмлэх, оюутны үнэмлэх зэрэг Канад Улсад оршин суугааг нотлох баримт бичгийн хуулбар,
3. Үйлчилгээний хураамж. /үзэх/

ОРШИН СУУЖ БАЙГААГ НОТОЛСОН ТОДОРХОЙЛОЛТ гэж гадаад улсад оршин сууж байгаа Монгол иргэдийг тухайн оршин сууж буй улсын харъяалах албан ёсны бичиг баримт /ID card, жолооны үнэмлэх, сургуулийн үнэмлэх гэх мэт/, түүнчлэн эрх бүхий албан тушаалтнаас гаргасан нотлох бичиг /сургуулийн тодорхойлолт, банкны гүйлгээний утга/ зэргийн аль нэгэн дээр нь үндэслэн тухайн улсад /одоо байгаа байнгын хаягт нь үндэслэн тодорхойлно/ ажиллаж, амьдарч, оршин сууж байгааг нь албан ёсоор нотолсон бичиг юм.
Та ЭСЯ-аар дамжуулан Канад Улсад оршин сууж байгаагаа нотолсон тодорхойлолт гаргуулснаар зөвхөн мөнгө авахад энэхүү тодорхойлолтыг ашиглах төдийгүй цаашид өөр бусад үйлдэл хийхэд мөн дахин гаргуулахгүйгээр энэхүү тодорхойлолтоо ашиглах боломжтой юм.