Иргэдэд туслах сан

2022-10-19


Хилийн чанадад эрх ашиг нь хохирсон, төлбөрийн чадваргүй болсон Монгол Улсын иргэнд тусламж үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Засгийн газраас 2018 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 179 дүгээр тогтоолоор “ХИЛИЙН ЧАНАДАД БАЙГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ТУСЛАХ САНГИЙН ДҮРЭМ”-ийг шинэчлэн батласан.

 

Дөрөв. Сангийн хөрөнгийг зарцуулах нөхцөл, шаардлага

4.1. Сангийн хөрөнгийг Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 17.2-т заасан зориулалтаар зарцуулна.

4.2. Сангийн хөрөнгөөс хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын төлбөрийн чадваргүй иргэнд тусламж, дэмжлэг үзүүлэх бөгөөд хилийн чанадад эрх ашиг нь зөрчигдсөн Монгол Улсын иргэний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор гадаад улстай байгуулсан эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой тодорхой зардлыг санхүүжүүлж болно.

4.3. Дараах тохиолдолд Сангийн хөрөнгөөс тусламж, зардал олгоно:

4.3.1. хилийн чанадад нас барсан иргэний гэр бүл нь түүний шарил буюу чандрыг эх оронд нь авчрах зардалгүй, эсхүл гэр бүл, төрөл садан нь тогтоогдоогүй тохиолдолд түүний шарилыг хадгалах, чандарлах, шарил болон чандрыг эх оронд нь буцаах буюу тухайн улсад нь нутаглуулах;

4.3.2. хилийн чанадад байгалийн онц аюултай гамшиг, терроризм, зэвсэгт мөргөлдөөнд өртсөн, эсхүл осол, гэмт хэргийн улмаас хүнд гэмтэл авсан, сэтгэцийн өвчтэй болсон, амь насанд нь аюул учирсан иргэнд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх, эх оронд нь буцаах;

4.3.3. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаад, эсхүл албадан саатуулагдаж байгаад суллагдсан иргэн эх орондоо буцах зардалгүй тохиолдолд нутаг буцаах;

4.3.4. гэмт хэргийн улмаас хохирсон буюу эд хөрөнгөө хаяж гээгдүүлсний улмаас төлбөрийн чадваргүй болсон иргэнийг эх оронд нь буцаах;

4.3.5. энэхүү дүрмийн 4.3.1-4.3.4-т заасан иргэнд үндэсний гадаад паспорт  буюу буцах үнэмлэх олгох, эх оронд нь буцаахтай холбогдсон бусад үйлчилгээ үзүүлэх;

4.3.6. хилийн чанадад гэмт хэргийн улмаас хохирсон иргэнтэй холбоотой асуудлыг тухайн улсын холбогдох хууль, хяналтын байгууллагаар шалгуулах, хянуулах, эрх ашгийг нь хамгаалахад шаардагдах өмгөөлөгч, орчуулагчийг хөлслөх;

4.3.7. хилийн чанадад хорих ял эдэлж байгаа иргэнийг Дипломат төлөөлөгчийн газраас эргэх;

4.3.8. гадаад улстай байгуулсан эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээнд заасан монголын талын төв байгууллагаас гадаад улсад хүргүүлэх эрх зүйн туслалцааны хүсэлт болон холбогдох баримт бичгийг гадаад хэл үрүү орчуулах төлбөрийг гаргах.

4.4. Сангийн хөрөнгөөс гаргах тусламж, зардлын хэмжээг дараах байдлаар тодорхойлж тооцно:

4.4.1. гарсан бодит зардлаар;

4.4.2. энэхүү дүрмийн 4.3.1-4.3.4-т заасан иргэнийг эх оронд нь буцаах замын зардлыг тухайн үеийн хамгийн хямд, дөт замаар буцаах тээврийн зардлаар;

4.4.3. энэхүү дүрмийн 4.3.5-д заасан тусламжийн хэмжээг Монгол Улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хууль, тухайн улсын визийн хураамж, холбогдох Дипломат төлөөлөгчийн газрын зардлын гүйцэтгэлээр;

4.4.4. Энэхүү дүрмийн 4.3.8-д заасан орчуулгыг баталгаат орчуулгын товчоотой байгуулсан гэрээний үнийн дүн, төлбөрийн нэхэмжлэл, орчуулгын гүйцэтгэлийг үндэслэн эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх гэрээ орчуулах жишиг үнийг баримтлан Сангийн хөрөнгөөс төлбөрийг олгоно.

4.5. Сангийн хөрөнгөөс гаргах тусламж, зардлын хэмжээг тухайн жилд Санд тусгагдсан хөрөнгийн хэмжээ болон Сангаас тусламж, зардал гаргуулахаар гаргасан өргөдлийн тоонд тулгуурлан нэг хүнд нэг удаа олгох тусламж, зардлын хэмжээг хязгаарлаж болно.

4.6. Энэхүү дүрмийн 4.3.5-д заасан тохиолдолд тухайн иргэн үндэсний гадаад паспорт эзэмших, хадгалах журмыг зөрчсөн байвал Зөрчлийн тухай хуульд заасан торгуулийг Сангийн хөрөнгөөс төлнө.

4.7. Энэхүү дүрмийн 4.3.4-т заасан тохиолдолд тухайн иргэнд эргэн төлөх нөхцөлтэйгөөр эх орондоо буцах зардал олгож болно. Нөхөн төлөх төлбөрийг эх орондоо ирснээс хойш тухайн санхүүгийн жилд багтаан Сангийн Ажлын албанд эргэн төлнө.